Haas & Konijn®
de kleine lettertjes

AVG, de Grote Vriendelijke Reus

AVG & PRIVACY REGLEMENT

Op 25 mei 2018 is een nieuwe wet in gegaan, de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Een soort van Grote Vriendelijke Reus die ervoor zorgt dat anderen, zoals Haas & Konijn, zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat jij niet verdwaalt in het bos van AVG, proberen we hier in Hans & Grietje taal te vertellen hoe wij zo goed mogelijk proberen te luisteren naar Grote Vriendelijke Reus.

Broodkruimel 1: Wie zijn we

Wij zijn Haas & Konijn. Een niet-alledaags en merk-waardig bureau voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij zijn gevestigd in Koekange en op 3 oktober 2005 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. Van die datum hebben we nog steeds spijt omdat het één dag voor dierendag is. Van de oprichting zelf hebben we nog geen dag spijt gehad.

Broodkruimel 2: Welke gegevens verzamelen wij, waarom en wanneer

Ben je cliënt. Dan zou je onderstaande kunnen doornemen wanneer je de tijd hebt.
Wij verzamelen gegevens van jou zodra je je bij ons aanmeldt voor onze dienstverlening of wordt aangemeld door een opdrachtgever. Ook verzamelen we gegevens wanneer je aangeeft interesse te hebben voor onze nieuwsbrieven. Hoe dan ook. We worden altijd blij van aanmeldingen. Wat voor gegevens daar ook bij horen.

Waarom wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken heeft maar één doel: ons werk naar behoren uitvoeren en een dienstverlening aanbieden die staat voor kwaliteit. Vanuit een bedrijf met een fatsoenlijke bedrijfsvoering. Daarnaast hechten we er waarde aan onze dwarse visie op dienstverlening in onze branche te mogen delen met de buitenwereld. Dit doen wij door middel van de nieuwsbrieven K-Therapie, Professionele Opkikkertjes en Fanmail.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening en runnen van onze onderneming.

Wij krijgen soms gegevens direct van jou. Zowel schriftelijk als mondeling. Bijvoorbeeld dat je TomTom het niet deed, je vergeten was ons nummer te noteren en daarom te laat was. Of dat je van aardbeien houdt. En soms krijgen we gegevens over jou van onze opdrachtgevers. Ook dat gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. Maar waar let de Grote Vriendelijke Reus op. Wat is voor hem relevant. En welke gegevens zijn voor ons belangrijk om te hebben willen we ons werk bekwaam kunnen uitvoeren. Dan gaat het met name om je naam, adres, telefoonnummer, email en andere contactgegevens. Geboortegegevens, leeftijd en geslacht, soort uitkering (mits van toepassing) en fiscaal nummer. Met dat laatste moeten we overigens heel voorzichtig omgaan anders wordt de GVR boos. Wij vragen dit nooit aan jou en krijgen deze gegevens alleen van een organisatie die hiertoe wettelijk verplicht is. Stuur jij je CV naar ons toe dan krijgen we ook informatie over je opleiding, stages en werkervaring. Soms stuur je een toelichting op je verzoek voor een intake en hebben we tussentijds per mail en telefonisch contact over je traject. Dat geldt ook voor opdrachtgevers. Maar dan verwerken we alleen die gegevens die van belang (kunnen) zijn om ons werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Opdrachtgevers leveren ons vaak gegevens via een werkplan en/of een aanmeldformulier. Medische gegevens mogen niet aan ons worden verstrekt, wel mogen we weten wat je klachten of beperkingen zijn. Mocht je een assessment via ons doen dan worden hiervoor ook jouw gegevens verwerkt. Het gaat dan alleen om je naam, email en geboortedatum. Wij zijn in die gevallen de verwerker en hebben een verwerkers overeenkomst voor assessments met LDC Business, TTISI en Hogefre. Voor de nieuwsbrieven hebben we een verwerkers overeenkomst met Autorespond. Ja, en ook nog eens met onze webhosting Sohosted en om het helemaal bont te maken, met de leverancier van ons boekhoudprogramma Snelstart.

Ben je opdrachtgever. Dan is het handig om onderstaande door te nemen.
Helaas noteren we niet zoveel van onze opdrachtgevers, ook al willen we ze heel goed kennen. Wat we aan gegevens registreren en verwerken is minimaal: naam bedrijf, adres, email, telefoon algemeen. Van de contactpersoon registreren we naam, email en direct telefoonnummer. Thats all. Reden dat we deze noteren is om ons werk naar behoren uit te kunnen voeren en het minste dat daarbij hoort is contact onderhouden met opdrachtgevers. Ook is het handig te weten aan wie wij de factuur kunnen sturen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve wanneer daar vooraf mondeling of schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Broodkruimel 3: Waar liggen jouw gegevens

Voor een groot deel liggen die in een dossiermap in een afgesloten kast. In een afgesloten pand. Behalve wanneer we ze nodig hebben natuurlijk. We kunnen jou moeilijk in een dossierkast stoppen wanneer we een gesprek met je hebben. Voor een ander groot deel zitten die in een supersonische Apple Computer die door 2-KVR, Twee Kleine Vriendelijke Reusjes, worden bewaakt. Dat is zowel Apple als onze beveiligingscode. We bewaren geen documenten in Wolken. Alleen jouw contactgegevens bewaren we in I-Cloud. Deze is voldoende beveiligd door 2-KVR. In 2019 gaan we over naar SSL zodat jouw digitale persoonsgegevens nog beter worden bewaard.

Broodkruimel 4: Wat doen we met deze gegevens en hoelang bewaren wij ze

We bewaren je gegevens zo lang nodig is om ons werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Na 2 jaar maken we in principe een vreugdevuur aan met jouw papieren dossier en jouw digitale gegevens worden onder een knisperend geluid versnipperd in de prullenmand van Apple. Wanneer die prullenmand door Apple wordt geleegd, mag je er gevoeglijk vanuit gaan dat die gegevens in het digitale Walhalla komen. Van deze periode wordt afgeweken wanneer er sprake is van wettelijke bewaartermijn, dan nemen we die in acht. Zo braaf zijn we.

Broodkruimel 5: Hoe kun jij je gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Op de eerste plaats, van harte welkom bij ons. Met een gezellig kopje koffie erbij, laten we je graag alles inzien. Op verzoek kunnen we je ze ook digitaal verstrekken. Aangezien wij aardig digibeet zijn, raden we je dat niet aan. Mocht je jouw persoonlijke gegevens gewijzigd willen zien of verwijderd hebben. Dan is een kik van jou voldoende en we maken dat voor je in orde. We gaan voor blije mensen.

Broodkruimel 6: Digitale en technische gegevens

We zijn een digibeet dus kunnen we jou verzekeren dat onze website geen gebruik maakt van cookies of what so ever technische en digitale snufjes om klanten binnen te hengelen, met gegevens te stoeien of statistieken via Google Analytics op te vragen. We zijn al blij dat hij het goed doet en er mooi uit ziet.

Broodkruimel 7: Niet tevreden

Stel je bent niet tevreden, je hebt nog steeds honger na al die kruimels of nog erger, je hebt nog steeds de weg niet gevonden. Dan kun je een bezwaar indienen bij ons. Ook dit kan onder een kopje koffie bij ons op locatie Meppel. Maar je kan ook zwaarder geschut inzetten en naar de baas van Grote Vriendelijke Reus stappen. Die luistert naar de indrukwekkende naam: Autoriteit Persoonsgegevens.

Broodkruimel 8: Voer voor naar kennis hongerende mensen

Nog steeds niet genoeg van lezen. Heb je last van een niet te stillen informatiehonger. Dan hebben we goed nieuws. Hieronder volgen nog Privacyreglement, Algemene Voorwaarden, Gedragscode en Klachtenreglement. Veel plezier met lezen. Mocht je álles begrijpen wat er staat, neem dan even contact met ons op.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Haas & Konijn:
Wilma de Haas, h.o.d.n. “Haas & Konijn, bureau voor persoonlijke en professionele ontwikkeling”
Opdrachtgever:
degene die met Haas & Konijn als bedoeld in deze voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten, danwel wenst te sluiten.
Cliënt:
de natuurlijke persoon die in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst door Haas & Konijn wordt gecoacht, getraind en/of begeleid.
Overeenkomst:
de overeenkomst van opdracht, waarbij Haas & Konijn zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het tegen betaling verrichten van diensten, die zien op de coaching, training en/of begeleiding van één of meer cliënten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Haas & Konijn en op alle overeenkomsten tussen Haas & Konijn en Opdrachtgever.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Haas & Konijn en Opdrachtgever en binden derhalve Haas & Konijn niet, tenzij Haas & Konijn deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.3 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Haas & Konijn en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes van Haas & Konijn zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte van Haas & Konijn een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Haas & Konijn het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offertes van Haas & Konijn 30 dagen geldig.

3.2 Offertes van Haas & Konijn kunnen uitsluitend schriftelijk worden geaccepteerd. De overeenkomst tussen Haas & Konijn en Opdrachtgever komt echter tevens tot stand wanneer Haas & Konijn een aanvang neemt met de in de offerte genoemde werkzaamheden en Opdrachtgever op enigerlei wijze doet blijken van een acceptatie van die offerte, zoals verschaffen van de gelegenheid aan Haas & Konijn tot de in de offerte genoemde werkzaamheden en het doen van betalingen aan Haas & Konijn.

3.3 Alle aanbiedingen en offertes van Haas & Konijn zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van die gegevens.

Artikel 4 Eindigen en opzeggen van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege door het intreden van een van de volgende omstandigheden: a) het verstrijken van de overeengekomen looptijd; b) het overlijden van de cliënt of Wilma de Haas c) in het geval van surseance of faillissement van Opdrachtgever of Haas & Konijn.

4.2 Onverlet de middelen die de wet Haas & Konijn toekent ingeval van niet-nakomingen en tekortkomingen door Opdrachtgever, kan Haas & Konijn de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder zwaarwegende redenen wordt in ieder geval verstaan: a) dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst ondanks aanmaning daartoe niet naleeft; b) dat Opdrachtgever en/of cliënt weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst; c) dat Opdrachtgever en/of cliënt gedragingen vertoont jegens Haas & Konijn, die voortzetting van de dienstverlening redelijkerwijs niet meer mogelijk maken.

4.3 In de gevallen genoemd in 4.2. kan opzegging door Haas & Konijn tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, tenzij dringende, aan Opdrachtgever onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

4.4 Indien de overeenkomst eindigt door opzegging door Haas & Konijn, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding van de reeds verleende diensten. Deze vergoeding staat in verhouding tot de overeengekomen totale vergoeding zoals de reeds verleende diensten in verhouding staan tot het geheel van overeengekomen diensten.

Artikel 5 Programma

5.1 Door instemming met het programma geeft Opdrachtgever toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van dit programma.

5.2 Voor ingrijpend handelen of andere diensten, die geen onderdeel uitmaken van het programma, is –
behoudens spoedeisend handelen – uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever nodig.

5.3 Indien Haas & Konijn, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, op enig moment vaststelt dat een wijziging van het programma noodzakelijk is om de doelstellingen van het programma te kunnen bereiken, zal Haas & Konijn dit direct schriftelijk meedelen aan Opdrachtgever. Vervolgens zullen partijen in gezamenlijk overleg het programma aanpassen. Komen partijen op dat punt niet tot overeenstemming, dan kan Haas & Konijn de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen. In dat geval is art. 4.4 van toepassing.

5.4 Haas & Konijn zal de gevolgen van een wijziging van een programma factureren als meer- of minderwerk. De wijze van facturering daarvan zal door partijen worden vastgesteld op het moment dat het programma wordt aangepast. Komen partijen op dat punt niet tot overeenstemming, dan kan Haas & Konijn de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen. In dat geval is art. 4.4 van toepassing.

5.5 Indien Haas & Konijn het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de uitvoering van het programma op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het programma is aangegeven, overlegt Haas & Konijn hier voorafgaand over met Opdrachtgever.

5.6 In geval van een kortdurende begeleiding kan Haas & Konijn afwijken van de in artikel 5.1 omschreven uitwerking in een programma.

Artikel 6 Verplichtingen van Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de Haas & Konijn in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

6.2 Opdrachtgever is verplicht de Haas & Konijn meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de dienstverlening van belang kunnen zijn.

6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 7 Verplichtingen van Haas & Konijn

7.1 Haas & Konijn zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorgen van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst is mede afhankelijk van de inzet en medewerking van de cliënt(en) en/of Opdrachtgever; Haas & Konijn kan daarom geen resultaten garanderen.

7.2 Haas & Konijn zal, behoudens bijzondere omstandigheden, Opdrachtgever regelmatig of op vooraf besproken vaste momenten schriftelijk (of per email) of telefonisch informeren over de voortgang in de uitvoering van de overeenkomst en het programma.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever is gehouden Haas & Konijn in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Haas & Konijn te herstellen.

8.2 De aansprakelijkheid van Haas & Konijn is altijd beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan twee maanden is de totale aansprakelijkheid van Haas & Konijn beperkt tot het bedrag, dat naar evenredige verhouding overeenkomt met een looptijd van twee maanden.

8.3 Haas & Konijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 De beperkingen in aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van eventueel door Haas & Konijn ingeschakelde derden.

8.5 Opdrachtgever dient, op straffe van verval van iedere mogelijke rechtsvordering tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, deze rechtsvordering in te stellen binnen een jaar nadat hij het schadeveroorzakende feit of de niet-nakoming door Haas & Konijn leerde kennen of had kunnen kennen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van tijdelijke overmacht aan de zijde van Haas & Konijn, waaronder is begrepen de situatie waarin Haas & Konijn als gevolg van ziekte niet in staat is de overeengekomen diensten te leveren, is Haas & Konijn gerechtigd de duur van de overeenkomst en het programma te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding, uit welken hoofde van ook.

9.2 In geval van blijvende overmacht aan de zijde van Haas & Konijn zijn zowel Haas & Konijn als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval kan Opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van Haas & Konijn vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

Artikel 10 Tarieven en prijzen

10.1 Bij het aangaan van de overeenkomst wordt de door Haas & Konijn in rekening te brengen vaste vergoeding vastgesteld, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat wordt gewerkt op basis van een uurtarief. Tussentijdse wijziging van de prijsafspraken is niet mogelijk, tenzij Haas & Konijn hiermee schriftelijk instemt.

Artikel 11 Facturering en betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

11.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Dit laat onverminderd het recht van Haas & Konijn om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

11.4  In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever danwel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Opdrachtgever rustende verplichting is Haas & Konijn gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere uitvoering van de overeenkomst te staken, onverminderd het recht van Haas & Konijn om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen.

11.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

11.6 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Haas & Konijn is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Haas & Konijn te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Haas & Konijn, uit welken hoofde dan ook.

11.7 Haas & Konijn heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling van Opdrachtgever te verlangen.

Artikel 12 Reclames

12.1 Eventuele klachten over de werkzaamheden van Haas & Konijn behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan Haas & Konijn te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na de constatering Haas & Konijn eveneens schriftelijk in kennis te stellen van de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.

12.2 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de klacht naar het oordeel van Haas & Konijn juist is, zal Haas & Konijn, binnen de grenzen van de redelijkheid, haar inspannen om de oorzaak van de klachten binnen redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van de werkzaamheden als overeengekomen.

12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Haas & Konijn slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het onder “Aansprakelijkheid” (artikel 8) bepaalde.

12.4 Indien niet tijdig wordt gereclameerd worden de werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.

12.5 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum;

12.6 Na het verstrijken van hierboven vermelde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de dienstverlening respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 13 Annulering

13.1 Indien een aan Haas & Konijn gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die Haas & Konijn tot dan toe heeft gemaakt, te vergoeden. Annulering van de opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

13.2  Voor de berekening van deze kosten wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Haas & Konijn heeft bereikt.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar vernemen. Haas & Konijn zal van cliënten vernomen informatie niet meedelen aan Opdrachtgever, indien de betreffende cliënt heeft aangegeven dat die informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

15.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Haas & Konijn aan Opdrachtgever en/of cliënt geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Opdrachtgever en/of cliënt verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Haas & Konijn.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene voorwaarden zelf, worden beheerst door het Nederlands recht.

16.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in de woonplaats van Haas & Konijn.

De algemene voorwaarden van Haas & Konijn zijn op 15 juni 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

Algemene Voorwaarden H & K versie 1, juni 2015

 

GEDRAGSCODE

Als lid van NOLOC hebben wij ons gecommitteerd aan onderstaande gedragscode.

In deze gedragscode staan de gedragsregels voor de beroepsbeoefenaren die zijn opgenomen in het Beroepsregister Register Loopbaanprofessional en het Beroepsregister Register Jobcoach én voor aspirant-leden van Noloc, de beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals en Jobcoaches.
Deze Gedragscode is op 08-12-2021 vastgesteld door de Ledenraad van Noloc, vervangt de versie van 14 december 2016 en geldt vanaf 01-02-2022.

1. UITGANGSPUNTEN

1.1 Deze gedragscode is van toepassing op de werkzaamheden die vallen binnen het Beroepsgebied van de Register Loopbaanprofessional, de Register Jobcoach en het aspirant-lid van Noloc. Deze beroepsgebieden omvatten het geven van voorlichting, advisering, coaching, training, begeleiding en ondersteuning, zowel individueel als in groepsverband, aan mensen van elke leeftijd en in elke levensfase en/of ten behoeve van organisaties, bij vragen
• inzake loopbaan, inzetbaarheid en arbeidsparticipatie in brede zin.
• over professionele en persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan loopbaan, werk en leren,
• en over de duurzame inzetbaarheid van mensen.

1.2 Bij de beroepsuitoefening hoort de beroepsbeoefenaar zich te houden aan de beschreven gedragsregels. Afwijken van deze gedragsregels is een kwestie van hoge uitzondering, die de beroepsbeoefenaar moet kunnen verantwoorden en bij voorkeur eerst intercollegiaal laat toetsen. De beroepsbeoefenaar bespreekt de overwegingen met alle betrokken partijen, streeft naar een oplossing die zo goed mogelijk recht doet aan de betrokken belangen en vraagt alle partijen om schriftelijke instemming met de afwijking

1.3 De veelgebruikte begrippen in deze gedragscode hebben de volgende invulling.
Beroepsbeoefenaar
Cliënt Opdrachtgever
Derden
Begeleidingsopdracht
Natuurlijke persoon die geregistreerd staat in het Beroepsregisters voor de Loopbaanprofessional en/of de Jobcoach of aspirant-lid is van Noloc.
Natuurlijke persoon voor wie de beroepsbeoefenaar individueel of in een groep begeleiding verzorgt.
Natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft voor een begeleidingstraject (individueel of groepsgewijs). Dit kan cliënt zelf zijn, een werkgever, een overheidsinstantie of een bureau dat namens een werkgever of instantie de opdracht geeft.
Anderen die, direct of indirect, een belang of rol hebben bij de begeleiding. Denk daarbij aan andere partijen rondom de opdrachtgever en aan het professionele en persoonlijke netwerk van cliënt.
De opdracht die is verstrekt aan de beroepsbeoefenaar en waarin de wederzijdse voorwaarden, rechten en plichten met betrekking tot de begeleiding staan beschreven.
Gedragscode voor Register Loopbaanprofessional, Register Jobcoaches en aspirant leden van Noloc per 1 februari 2022
Begeleidingstraject De daadwerkelijke uitvoering van de begeleidingsopdracht. Begeleidingsrelatie De werkrelatie tussen beroepsbeoefenaar en cliënt.

2. BEGELEIDINGSRELATIE

2.1 Vertrouwelijkheid

2.1.1 De beroepsbeoefenaar heeft de plicht om alle inhoudelijke en persoonlijke informatie over
en van cliënt, opdrachtgever en derden als vertrouwelijk te behandelen. Tenzij cliënt schriftelijke toestemming heeft gegeven, wordt inhoudelijke en persoonlijke informatie niet gedeeld (mondeling, schriftelijk of online) met anderen.
2.1.2 Als, in het belang van het begeleidingstraject, het nodig is om informatie te delen met derden, dan vraagt de beroepsbeoefenaar hiervoor toestemming aan cliënt. Schriftelijk wordt vastgelegd welke informatie met wie wordt gedeeld en welk doel het dient.
2.1.3 De beroepsbeoefenaar houdt een dossier bij (papier en/of online) over de voortgang van het begeleidingstraject en zorgt daarbij dat privacy en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd.
2.1.4 Indien de beroepsbeoefenaar, in het kader van de eigen professionele ontwikkeling of de voortgang, het begeleidingstraject of onderdelen daarvan wil bespreken tijdens supervisie, intervisie of intercollegiaal overleg, dan gebeurt dit altijd anoniem. De informatie is niet herleidbaar tot de betreffende cliënt.
2.1.5 De beroepsbeoefenaar mag de plicht tot geheimhouding alleen doorbreken als dat bij serieuze vrees voor schade of gevaar (voor cliënt of anderen) het uiterste redmiddel is, of als een wettelijke bepaling verplicht tot meedelen.
2.1.6 Indien er sprake is van een groepsbegeleiding benadrukt de beroepsbeoefenaar bij de deelnemers dat persoonlijke informatie over mededeelnemers als strikt vertrouwelijk behandeld moet worden.

2.2 Begeleidingsopdracht

2.2.1 Bij aanvang van de begeleidingsrelatie stemt de beroepsbeoefenaar de verwachtingen over
en weer af. Wat mag cliënt en/of opdrachtgever van beroepsbeoefenaar verwachten en wat verwacht beroepsbeoefenaar van cliënt en/of opdrachtgever. De beroepsbeoefenaar toetst of de eigen deskundigheid toereikend is bij de vraag en verwachtingen van de cliënt en/of opdrachtgever.
2.2.2 De beroepsbeoefenaar maakt vooraf duidelijk wat de aard en voorwaarden van begeleiding zijn en legt deze schriftelijk vast. In elk geval betreft dit de afspraken over het doel, de duur en frequentie van de begeleiding, de invulling van de contactmomenten, plaats van samenkomst, de eventuele begeleiding binnen de organisatie en op de werkvloer, de financiële aspecten en de toepasselijkheid van deze gedragscode.
2.2.3 Is cliënt niet zelf de opdrachtgever, dan bespreekt beroepsbeoefenaar expliciet de rol van opdrachtgever en eventuele derden en zorgt ervoor dat de aard en het doel van de opdracht transparant is voor alle partijen.
2.2.4 De beroepsbeoefenaar evalueert regelmatig het begeleidingstraject conform de afspraken in de begeleidingsopdracht en is alert op onvoorziene wijzigingen in de omstandigheden rond de cliënt en/of veranderingen in de begeleidingsrelatie of de begeleidingsopdracht. De beroepsbeoefenaar bespreekt de bevindingen met cliënt en zo nodig met derden.
Gedragscode voor Register Loopbaanprofessional, Register Jobcoaches en aspirant leden van Noloc per 1 februari 2022

2.3 Belangentegenstelling

2.3.1 Zijn er meerdere partijen betrokken bij een begeleidingsopdracht en/of begeleidingstraject,
dan heeft de beroepsbeoefenaar oog voor mogelijke belangentegenstellingen van zakelijke of persoonlijke aard. De beroepsbeoefenaar maakt deze dan bespreekbaar met alle betrokken partijen.
2.3.2 De beroepsbeoefenaar vermijdt conflicterende rollen en neemt een opdracht enkel aan als de noodzakelijke onafhankelijkheid en geheimhouding is gewaarborgd.
2.3.3 Een beroepsbeoefenaar die in loondienst is bij een werkgever die tevens opdrachtgever is of als de opdracht is verkregen door tussenkomst van een bureau, gaat na of het beleid van de organisatie dan wel het bureau ten aanzien van begeleiding aansluit bij wat in deze gedragscode is bepaald. Zo niet, dan maakt beroepsbeoefenaar dit bespreekbaar en zet zich in om bij de begeleiding zoveel als mogelijk te handelen naar de geest van deze gedragscode. Eventuele afwijking van deze Gedragscode wordt besproken met cliënt, schriftelijk vastgelegd en door alle partijen expliciet geaccordeerd. In deze afspraken dienen in ieder geval waarborgen over de vertrouwelijkheid in de relatie en de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar te zijn opgenomen.
2.3.4 In een situatie waar dubbelrollen onvermijdelijk zijn, is beroepsbeoefenaar transparant over deze rollen en mogelijke dilemma’s.
2.3.5 Als blijkt dat belangen onverenigbaar zijn of rollen elkaar conflicteren neemt de beroepsbeoefenaar de begeleidingsopdracht niet aan of beëindigt de begeleidingsopdracht.

2.4 Rapportage

2.4.1 Indien afgesproken wordt, dat de beroepsbeoefenaar over de voortgang van de begeleiding
rapporteert aan iemand anders dan de cliënt zelf, wordt in de begeleidingsopdracht vastgelegd waaruit de rapportage bestaat en onder welke voorwaarde de rapportage wordt gedeeld. Daarbij is het gestelde onder 2.1.1 en 2.1.2 van toepassing.
2.4.2 De beroepsbeoefenaar betrekt de cliënt te allen tijde bij de inhoud van de rapportage. Pas nadat cliënt akkoord is met de rapportage en schriftelijk toestemming geeft om de rapportage aan opdrachtgever beschikbaar te stellen, mag de beroepsbeoefenaar de rapportage delen.

3. PROFESSIONEEL HANDELEN

3.1 Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

3.1.1 De beroepsbeoefenaar gaat uit van gelijkwaardigheid in de begeleidingsrelatie, respecteert
en (h)erkent het unieke in de mens en stimuleert het zelfsturend vermogen van cliënt.
3.1.2 De beroepsbeoefenaar maakt geen onderscheid op basis van persoonlijke kenmerken,
identiteit, levensovertuiging, relationele oriëntatie, maatschappelijke achtergrond of andere persoonlijke kenmerken waarop mensen ongeoorloofde ongelijke behandeling kunnen ondervinden.
3.1.3 De beroepsbeoefenaar realiseert zich dat er onbewust vooroordelen en onvoldoende oog voor diversiteit kan bestaan, streeft naar een respectvolle en inclusieve benadering en scherpt het gevoel voor mogelijke vooroordelen aan.
3.1.4 De beroepsbeoefenaar is zich bewust van ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en zal naar vermogen een proactieve rol vervullen om bij te dragen aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.
Gedragscode voor Register Loopbaanprofessional, Register Jobcoaches en aspirant leden van Noloc per 1 februari 2022

3.2 Professionaliteit

3.2.1 De beroepsbeoefenaar onderhoudt de vakbekwaamheid door onder meer actief te
reflecteren op het handelen, het volgen van trainingen en het volgen van de ontwikkelingen
binnen het beroepsgebied.
3.2.2 De beroepsbeoefenaar werkt methodisch bij de uitvoering van de begeleidingsopdracht,
heeft aandacht voor het proces van de cliënt en kan verantwoording afleggen over het eigen
gedrag en keuzes.
3.2.3 Beroepsbeoefenaren streven onderling naar een verhouding die berust op vertrouwen en
respect voor ieders expertise en staan open om met en van elkaar te leren en ontwikkelen.
3.2.4 Beroepsbeoefenaren spreken elkaar aan op onethisch gedrag. Indien dit niet tot een goede
oplossing leidt heeft beroepsbeoefenaar de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling.
3.3 Opdrachtrelatie en integriteit
3.3.1 De beroepsbeoefenaar stelt en bewaakt duidelijke en passende grenzen in de omgang met
cliënten, opdrachtgevers en derden en handhaaft een zuiver professionele werkrelatie met
hen.
3.3.2 De beroepsbeoefenaar geeft eerlijke informatie over de eigen professionele kwalificaties,
vaardigheden en ervaringen en kent de grenzen van de eigen competenties.
3.3.3 De beroepsbeoefenaar respecteert het recht van cliënt om de begeleidingsrelatie op ieder
moment te beëindigen, met inachtneming van de hierover gemaakte afspraken in de begeleidingsopdracht dan wel de algemene voorwaarden van een zelfstandig beroepsbeoefenaar.
3.3.4 De beroepsbeoefenaar heeft het recht om de begeleidingsopdracht tussentijds te beëindigen als het bereiken van het doel van de begeleiding redelijkerwijs niet meer te verwachten is of als cliënt de begeleidingsrelatie belemmert. De beroepsbeoefenaar deelt het besluit schriftelijk en beargumenteerd aan cliënt en opdrachtgever mee.
3.3.5 De beroepsbeoefenaar behandelt een klacht van een cliënt of opdrachtgever zorgvuldig. De ontvangst van de klacht wordt binnen één week schriftelijk bevestigd. Uiterlijk drie weken daarna geeft de beroepsbeoefenaar een onderbouwde schriftelijke reactie.

4. TUCHTRECHT

4.1.1 De beroepsbeoefenaar heeft zich onderworpen aan het tuchtrecht van de vereniging Noloc. Een cliënt, opdrachtgever of derde die meent dat de beroepsbeoefenaar in strijd met deze Gedragscode heeft gehandeld, kan een klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc conform de aanwijzingen in het Reglement voor Klachtenbehandeling.
4.1.2 De beroepsbeoefenaar is verplicht om bij een klacht medewerking te verlenen aan onderzoek, informatie te verschaffen en te verschijnen op een hoorzitting van de Raad voor Klachtenbehandeling.

5. EVALUATIE

5.1 Noloc evalueert de inhoud en werking van deze Gedragscode elke drie jaar.

 

KLACHTENREGLEMENT HAAS & KONIJN

Overwegende dat het met het oog op een goede bedrijfsvoering van Haas & Konijn wenselijk is een regeling te treffen voor de indiening en behandeling van externe klachten over de dienstverlening.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Haas & Konijn,: handelsnaam van het éénmansbedrijf gevestigd te Koekange
b. Een klacht: een schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen afkomstig van een klant of een opdrachtgever over de wijze waarop de dienstverlening Haas & Konijn heeft plaatsgevonden;

Artikel 2 Voorwaarden

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Haas & Konijn, of personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Haas & Konijn, haar werkzaamheden heeft uitgevoerd, een klacht in te dienen bij Haas & Konijn.

Artikel 3 Indiening van klachten

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij Haas & Konijn.

Een schriftelijke klacht is leesbaar opgesteld in de Nederlandse taal, is ondertekend door de klager en bevat ten minste:

De naam en het adres van de klager;
De dagtekening;
Een omschrijving van de klacht: de gedragingen en/of handelingen, waartegen de klacht zich richt

Een mondelinge klacht wordt ingediend bij de medewerker die bij de gedraging betrokken is geweest.

De mondelinge klacht wordt indien mogelijk direct afgehandeld. Ook kan de  klager alsnog een schriftelijke klacht indienen.

Artikel 4 Ontvangstbevestiging

Haas & Konijn bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen twee weken na de datum van ontvangst.

Artikel 5 Termijn van behandeling

Haas & Konijn handelt de klacht schriftelijk af binnen zes weken na ontvangst van de klacht.

Artikel 6 Behandeling klacht

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft. In de schriftelijke reactie wordt gemotiveerd vermeld wat de bevindingen zijn van het onderzoek  en welke maatregelen er eventueel worden genomen.

 Artikel 7 Niet ontvankelijkheid klacht

Haas & Konijn is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen als vaststaat dat:

Niet Haas & Konijn, maar een andere partij onderwerp van de klacht is;
De klacht al eerder door Haas & Konijn is behandeld;
De klacht betrekking heeft op iets dat langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de redenen die hebben geleid tot het niet in behandeling nemen.

Artikel 8 Hoor en wederhoor

Haas & Konijn stelt de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.

Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, hebben recht op inzage in alle relevante stukken die betrekking hebben op de klacht.

Van deze horing wordt een verslag gemaakt, dat binnen 5 werkdagen wordt toegestuurd aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft.

Artikel 9 Klachtenmanagementsysteem

Haas & Konijn draagt zorg voor de registratie van de ontvangen klachten. Van iedere klacht wordt een apart dossier met een uniek volgnummer aangelegd.

Elk dossier bevat informatie over achtergond, doorlooptijd en uitkomst van de behandelde klacht.

Aan opdrachtgever wordt eenmaal per kwartaal gerapporteerd over:

Het totale aantal ingediende klachten
Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen
Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld
Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen
Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld

Artikel 10 Bekendmaking

Inhoud c.q. strekking van de in dit reglement vervatte bepalingen worden aan ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos één exemplaar van het reglement aan de geregistreerde en andere belanghebbenden ter beschikking gesteld.

Bij intake klant wordt mondeling aangegeven dat Haas & Konijn over een klachtenmanagementsysteem beschikt.

Alle medewerkers van Haas & Konijn worden bij aanvang dienstverband op de hoogte gesteld van de inhoud en strekking van het klachtenmanagement van Haas & Konijn.

Artikel 10 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2008.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘klach­tenreglement Haas & Konijn’.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij naar het klachtenreglement van het NOLOC,  Afhankelijk van de klacht wordt deze aangemeld en verder afgehandeld naar het klachtenreglement van desbetreffende organisatie.

Koekange, 15 december 2010

AVG
de grote vriendelijke
reus
privacyreglement
gedragscode
algemene
voorwaarden
de kleine lettertjes

Haas & Konijn®

de kleine lettertjes

AVG, de Grote Vriendelijke Reus en andere verhalen

AVG & PRIVACY REGLEMENT

Op 25 mei 2018 is een nieuwe wet in gegaan, de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Een soort van Grote Vriendelijke Reus die ervoor zorgt dat anderen, zoals Haas & Konijn, zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat jij niet verdwaalt in het bos van AVG, proberen we hier in Hans & Grietje taal te vertellen hoe wij zo goed mogelijk proberen te luisteren naar Grote Vriendelijke Reus.

Broodkruimel 1: Wie zijn we

Wij zijn Haas & Konijn. Een niet-alledaags en merk-waardig bureau voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij zijn gevestigd in Koekange en op 3 oktober 2005 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. Van die datum hebben we nog steeds spijt omdat het één dag voor dierendag is. Van de oprichting zelf hebben we nog geen dag spijt gehad.

Broodkruimel 2: Welke gegevens verzamelen wij, waarom en wanneer

Ben je cliënt. Dan zou je onderstaande kunnen doornemen wanneer je de tijd hebt.
Wij verzamelen gegevens van jou zodra je je bij ons aanmeldt voor onze dienstverlening of wordt aangemeld door een opdrachtgever. Ook verzamelen we gegevens wanneer je aangeeft interesse te hebben voor onze nieuwsbrieven. Hoe dan ook. We worden altijd blij van aanmeldingen. Wat voor gegevens daar ook bij horen.

Waarom wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken heeft maar één doel: ons werk naar behoren uitvoeren en een dienstverlening aanbieden die staat voor kwaliteit. Vanuit een bedrijf met een fatsoenlijke bedrijfsvoering. Daarnaast hechten we er waarde aan onze dwarse visie op dienstverlening in onze branche te mogen delen met de buitenwereld. Dit doen wij door middel van de nieuwsbrieven K-Therapie, Professionele Opkikkertjes en Fanmail.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening en runnen van onze onderneming.

Wij krijgen soms gegevens direct van jou. Zowel schriftelijk als mondeling. Bijvoorbeeld dat je TomTom het niet deed, je vergeten was ons nummer te noteren en daarom te laat was. Of dat je van aardbeien houdt. En soms krijgen we gegevens over jou van onze opdrachtgevers. Ook dat gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. Maar waar let de Grote Vriendelijke Reus op. Wat is voor hem relevant. En welke gegevens zijn voor ons belangrijk om te hebben willen we ons werk bekwaam kunnen uitvoeren. Dan gaat het met name om je naam, adres, telefoonnummer, email en andere contactgegevens. Geboortegegevens, leeftijd en geslacht, soort uitkering (mits van toepassing) en fiscaal nummer. Met dat laatste moeten we overigens heel voorzichtig omgaan anders wordt de GVR boos. Wij vragen dit nooit aan jou en krijgen deze gegevens alleen van een organisatie die hiertoe wettelijk verplicht is. Stuur jij je CV naar ons toe dan krijgen we ook informatie over je opleiding, stages en werkervaring. Soms stuur je een toelichting op je verzoek voor een intake en hebben we tussentijds per mail en telefonisch contact over je traject. Dat geldt ook voor opdrachtgevers. Maar dan verwerken we alleen die gegevens die van belang (kunnen) zijn om ons werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Opdrachtgevers leveren ons vaak gegevens via een werkplan en/of een aanmeldformulier. Medische gegevens mogen niet aan ons worden verstrekt, wel mogen we weten wat je klachten of beperkingen zijn. Mocht je een assessment via ons doen dan worden hiervoor ook jouw gegevens verwerkt. Het gaat dan alleen om je naam, email en geboortedatum. Wij zijn in die gevallen de verwerker en hebben een verwerkers overeenkomst voor assessments met LDC Business, TTISI en Hogefre. Voor de nieuwsbrieven hebben we een verwerkers overeenkomst met Autorespond. Ja, en ook nog eens met onze webhosting Sohosted en om het helemaal bont te maken, met de leverancier van ons boekhoudprogramma Snelstart.

Ben je opdrachtgever. Dan is het handig om onderstaande door te nemen.
Helaas noteren we niet zoveel van onze opdrachtgevers, ook al willen we ze heel goed kennen. Wat we aan gegevens registreren en verwerken is minimaal: naam bedrijf, adres, email, telefoon algemeen. Van de contactpersoon registreren we naam, email en direct telefoonnummer. Thats all. Reden dat we deze noteren is om ons werk naar behoren uit te kunnen voeren en het minste dat daarbij hoort is contact onderhouden met opdrachtgevers. Ook is het handig te weten aan wie wij de factuur kunnen sturen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve wanneer daar vooraf mondeling of schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Broodkruimel 3: Waar liggen jouw gegevens

Voor een groot deel liggen die in een dossiermap in een afgesloten kast. In een afgesloten pand. Behalve wanneer we ze nodig hebben natuurlijk. We kunnen jou moeilijk in een dossierkast stoppen wanneer we een gesprek met je hebben. Voor een ander groot deel zitten die in een supersonische Apple Computer die door 2-KVR, Twee Kleine Vriendelijke Reusjes, worden bewaakt. Dat is zowel Apple als onze beveiligingscode. We bewaren geen documenten in Wolken. Alleen jouw contactgegevens bewaren we in I-Cloud. Deze is voldoende beveiligd door 2-KVR. In 2019 gaan we over naar SSL zodat jouw digitale persoonsgegevens nog beter worden bewaard.

Broodkruimel 4: Wat doen we met deze gegevens en hoelang bewaren wij ze

We bewaren je gegevens zo lang nodig is om ons werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Na 2 jaar maken we in principe een vreugdevuur aan met jouw papieren dossier en jouw digitale gegevens worden onder een knisperend geluid versnipperd in de prullenmand van Apple. Wanneer die prullenmand door Apple wordt geleegd, mag je er gevoeglijk vanuit gaan dat die gegevens in het digitale Walhalla komen. Van deze periode wordt afgeweken wanneer er sprake is van wettelijke bewaartermijn, dan nemen we die in acht. Zo braaf zijn we.

Broodkruimel 5: Hoe kun jij je gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Op de eerste plaats, van harte welkom bij ons. Met een gezellig kopje koffie erbij, laten we je graag alles inzien. Op verzoek kunnen we je ze ook digitaal verstrekken. Aangezien wij aardig digibeet zijn, raden we je dat niet aan. Mocht je jouw persoonlijke gegevens gewijzigd willen zien of verwijderd hebben. Dan is een kik van jou voldoende en we maken dat voor je in orde. We gaan voor blije mensen.

Broodkruimel 6: Digitale en technische gegevens

We zijn een digibeet dus kunnen we jou verzekeren dat onze website geen gebruik maakt van cookies of what so ever technische en digitale snufjes om klanten binnen te hengelen, met gegevens te stoeien of statistieken via Google Analytics op te vragen. We zijn al blij dat hij het goed doet en er mooi uit ziet.

Broodkruimel 7: Niet tevreden

Stel je bent niet tevreden, je hebt nog steeds honger na al die kruimels of nog erger, je hebt nog steeds de weg niet gevonden. Dan kun je een bezwaar indienen bij ons. Ook dit kan onder een kopje koffie bij ons op locatie Meppel. Maar je kan ook zwaarder geschut inzetten en naar de baas van Grote Vriendelijke Reus stappen. Die luistert naar de indrukwekkende naam: Autoriteit Persoonsgegevens.

Broodkruimel 8: Voer voor naar kennis hongerende mensen

Nog steeds niet genoeg van lezen. Heb je last van een niet te stillen informatiehonger. Dan hebben we goed nieuws. Hieronder volgen nog Privacy Reglement, Algemene Voorwaarden, Gedragscode en Klachtenreglement. Veel plezier met lezen. Mocht je álles begrijpen wat er staat, neem dan even contact met ons op.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Haas & Konijn:
Wilma de Haas, h.o.d.n. “Haas & Konijn, bureau voor persoonlijke en professionele ontwikkeling”
Opdrachtgever:
degene die met Haas & Konijn als bedoeld in deze voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten, danwel wenst te sluiten.
Cliënt:
de natuurlijke persoon die in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst door Haas & Konijn wordt gecoacht, getraind en/of begeleid.
Overeenkomst:
de overeenkomst van opdracht, waarbij Haas & Konijn zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het tegen betaling verrichten van diensten, die zien op de coaching, training en/of begeleiding van één of meer cliënten.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Haas & Konijn en op alle overeenkomsten tussen Haas & Konijn en Opdrachtgever.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Haas & Konijn en Opdrachtgever en binden derhalve Haas & Konijn niet, tenzij Haas & Konijn deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.3 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Haas & Konijn en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 Alle offertes van Haas & Konijn zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte van Haas & Konijn een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Haas & Konijn het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offertes van Haas & Konijn 30 dagen geldig.

3.2 Offertes van Haas & Konijn kunnen uitsluitend schriftelijk worden geaccepteerd. De overeenkomst tussen Haas & Konijn en Opdrachtgever komt echter tevens tot stand wanneer Haas & Konijn een aanvang neemt met de in de offerte genoemde werkzaamheden en Opdrachtgever op enigerlei wijze doet blijken van een acceptatie van die offerte, zoals verschaffen van de gelegenheid aan Haas & Konijn tot de in de offerte genoemde werkzaamheden en het doen van betalingen aan Haas & Konijn.

3.3 Alle aanbiedingen en offertes van Haas & Konijn zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van die gegevens.

Artikel 4 Eindigen en opzeggen van de overeenkomst 

4.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege door het intreden van een van de volgende omstandigheden: a) het verstrijken van de overeengekomen looptijd; b) het overlijden van de cliënt of Wilma de Haas c) in het geval van surseance of faillissement van Opdrachtgever of Haas & Konijn.

4.2 Onverlet de middelen die de wet Haas & Konijn toekent ingeval van niet-nakomingen en tekortkomingen door Opdrachtgever, kan Haas & Konijn de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder zwaarwegende redenen wordt in ieder geval verstaan: a) dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst ondanks aanmaning daartoe niet naleeft; b) dat Opdrachtgever en/of cliënt weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst; c) dat Opdrachtgever en/of cliënt gedragingen vertoont jegens Haas & Konijn, die voortzetting van de dienstverlening redelijkerwijs niet meer mogelijk maken.

4.3 In de gevallen genoemd in 4.2. kan opzegging door Haas & Konijn tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, tenzij dringende, aan Opdrachtgever onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

4.4 Indien de overeenkomst eindigt door opzegging door Haas & Konijn, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding van de reeds verleende diensten. Deze vergoeding staat in verhouding tot de overeengekomen totale vergoeding zoals de reeds verleende diensten in verhouding staan tot het geheel van overeengekomen diensten.

Artikel 5 Programma 

5.1 Door instemming met het programma geeft Opdrachtgever toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van dit programma.

5.2 Voor ingrijpend handelen of andere diensten, die geen onderdeel uitmaken van het programma, is –
behoudens spoedeisend handelen – uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever nodig.

5.3 Indien Haas & Konijn, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, op enig moment vaststelt dat een wijziging van het programma noodzakelijk is om de doelstellingen van het programma te kunnen bereiken, zal Haas & Konijn dit direct schriftelijk meedelen aan Opdrachtgever. Vervolgens zullen partijen in gezamenlijk overleg het programma aanpassen. Komen partijen op dat punt niet tot overeenstemming, dan kan Haas & Konijn de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen. In dat geval is art. 4.4 van toepassing.

5.4 Haas & Konijn zal de gevolgen van een wijziging van een programma factureren als meer- of minderwerk. De wijze van facturering daarvan zal door partijen worden vastgesteld op het moment dat het programma wordt aangepast. Komen partijen op dat punt niet tot overeenstemming, dan kan Haas & Konijn de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen. In dat geval is art. 4.4 van toepassing.

5.5 Indien Haas & Konijn het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de uitvoering van het programma op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het programma is aangegeven, overlegt Haas & Konijn hier voorafgaand over met Opdrachtgever.

5.6 In geval van een kortdurende begeleiding kan Haas & Konijn afwijken van de in artikel 5.1 omschreven uitwerking in een programma.

Artikel 6 Verplichtingen van Opdrachtgever 

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de Haas & Konijn in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

6.2 Opdrachtgever is verplicht de Haas & Konijn meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de dienstverlening van belang kunnen zijn.

6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 7 Verplichtingen van Haas & Konijn 

7.1 Haas & Konijn zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorgen van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst is mede afhankelijk van de inzet en medewerking van de cliënt(en) en/of Opdrachtgever; Haas & Konijn kan daarom geen resultaten garanderen.

7.2 Haas & Konijn zal, behoudens bijzondere omstandigheden, Opdrachtgever regelmatig of op vooraf besproken vaste momenten schriftelijk (of per email) of telefonisch informeren over de voortgang in de uitvoering van de overeenkomst en het programma.

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Opdrachtgever is gehouden Haas & Konijn in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Haas & Konijn te herstellen.

8.2 De aansprakelijkheid van Haas & Konijn is altijd beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan twee maanden is de totale aansprakelijkheid van Haas & Konijn beperkt tot het bedrag, dat naar evenredige verhouding overeenkomt met een looptijd van twee maanden.

8.3 Haas & Konijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 De beperkingen in aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van eventueel door Haas & Konijn ingeschakelde derden.

8.5 Opdrachtgever dient, op straffe van verval van iedere mogelijke rechtsvordering tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, deze rechtsvordering in te stellen binnen een jaar nadat hij het schadeveroorzakende feit of de niet-nakoming door Haas & Konijn leerde kennen of had kunnen kennen.

Artikel 9 Overmacht 

9.1 In geval van tijdelijke overmacht aan de zijde van Haas & Konijn, waaronder is begrepen de situatie waarin Haas & Konijn als gevolg van ziekte niet in staat is de overeengekomen diensten te leveren, is Haas & Konijn gerechtigd de duur van de overeenkomst en het programma te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding, uit welken hoofde van ook.

9.2 In geval van blijvende overmacht aan de zijde van Haas & Konijn zijn zowel Haas & Konijn als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval kan Opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van Haas & Konijn vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

Artikel 10 Tarieven en prijzen 

10.1 Bij het aangaan van de overeenkomst wordt de door Haas & Konijn in rekening te brengen vaste vergoeding vastgesteld, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat wordt gewerkt op basis van een uurtarief. Tussentijdse wijziging van de prijsafspraken is niet mogelijk, tenzij Haas & Konijn hiermee schriftelijk instemt.

Artikel 11 Facturering en betaling 

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

11.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Dit laat onverminderd het recht van Haas & Konijn om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

11.4 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever danwel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Opdrachtgever rustende verplichting is Haas & Konijn gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere uitvoering van de overeenkomst te staken, onverminderd het recht van Haas & Konijn om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen.

11.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

11.6 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Haas & Konijn is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Haas & Konijn te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Haas & Konijn, uit welken hoofde dan ook.

11.7 Haas & Konijn heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling van Opdrachtgever te verlangen.

Artikel 12 Reclames 

12.1 Eventuele klachten over de werkzaamheden van Haas & Konijn behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan Haas & Konijn te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na de constatering Haas & Konijn eveneens schriftelijk in kennis te stellen van de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.

12.2 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de klacht naar het oordeel van Haas & Konijn juist is, zal Haas & Konijn, binnen de grenzen van de redelijkheid, haar inspannen om de oorzaak van de klachten binnen redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van de werkzaamheden als overeengekomen.

12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Haas & Konijn slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het onder “Aansprakelijkheid” (artikel 8) bepaalde.

12.4 Indien niet tijdig wordt gereclameerd worden de werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.

12.5 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum;

12.6 Na het verstrijken van hierboven vermelde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de dienstverlening respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 13 Annulering 

13.1 Indien een aan Haas & Konijn gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die Haas & Konijn tot dan toe heeft gemaakt, te vergoeden. Annulering van de opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

13.2 Voor de berekening van deze kosten wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Haas & Konijn heeft bereikt.

Artikel 14 Geheimhouding 

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar vernemen. Haas & Konijn zal van cliënten vernomen informatie niet meedelen aan Opdrachtgever, indien de betreffende cliënt heeft aangegeven dat die informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Artikel 15 Intellectuele eigendom 

15.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Haas & Konijn aan Opdrachtgever en/of cliënt geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Opdrachtgever en/of cliënt verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Haas & Konijn.

Artikel 16 Toepasselijk recht 

16.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene voorwaarden zelf, worden beheerst door het Nederlands recht.

16.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in de woonplaats van Haas & Konijn.

De algemene voorwaarden van Haas & Konijn zijn op 15 juni 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

Algemene Voorwaarden H & K versie 1, juni 2015

GEDRAGSCODE

In deze gedragscode staan de gedragsregels voor de beroepsbeoefenaren die zijn opgenomen in het Beroepsregister Register Loopbaanprofessional en het Beroepsregister Register Jobcoach én voor aspirant-leden van Noloc, de beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals en Jobcoaches.

Deze Gedragscode is op 08-12-2021 vastgesteld door de Ledenraad van Noloc, vervangt de versie van 14 december 2016 en geldt vanaf 01-02-2022.

1. UITGANGSPUNTEN

1.1 Deze gedragscode is van toepassing op de werkzaamheden die vallen binnen het Beroepsgebied van de Register Loopbaanprofessional, de Register Jobcoach en het aspirant-lid van Noloc. Deze beroepsgebieden omvatten het geven van voorlichting, advisering, coaching, training, begeleiding en ondersteuning, zowel individueel als in groepsverband, aan mensen van elke leeftijd en in elke levensfase en/of ten behoeve van organisaties, bij vragen
• inzake loopbaan, inzetbaarheid en arbeidsparticipatie in brede zin.
• over professionele en persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan loopbaan, werk en leren,
• en over de duurzame inzetbaarheid van mensen.

1.2 Bij de beroepsuitoefening hoort de beroepsbeoefenaar zich te houden aan de beschreven gedragsregels. Afwijken van deze gedragsregels is een kwestie van hoge uitzondering, die de beroepsbeoefenaar moet kunnen verantwoorden en bij voorkeur eerst intercollegiaal laat toetsen. De beroepsbeoefenaar bespreekt de overwegingen met alle betrokken partijen, streeft naar een oplossing die zo goed mogelijk recht doet aan de betrokken belangen en vraagt alle partijen om schriftelijke instemming met de afwijking

1.3 De veelgebruikte begrippen in deze gedragscode hebben de volgende invulling.
Beroepsbeoefenaar
Cliënt Opdrachtgever
Derden
Begeleidingsopdracht
Natuurlijke persoon die geregistreerd staat in het Beroepsregisters voor de Loopbaanprofessional en/of de Jobcoach of aspirant-lid is van Noloc.
Natuurlijke persoon voor wie de beroepsbeoefenaar individueel of in een groep begeleiding verzorgt.
Natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft voor een begeleidingstraject (individueel of groepsgewijs). Dit kan cliënt zelf zijn, een werkgever, een overheidsinstantie of een bureau dat namens een werkgever of instantie de opdracht geeft.
Anderen die, direct of indirect, een belang of rol hebben bij de begeleiding. Denk daarbij aan andere partijen rondom de opdrachtgever en aan het professionele en persoonlijke netwerk van cliënt.
De opdracht die is verstrekt aan de beroepsbeoefenaar en waarin de wederzijdse voorwaarden, rechten en plichten met betrekking tot de begeleiding staan beschreven.
Gedragscode voor Register Loopbaanprofessional, Register Jobcoaches en aspirant leden van Noloc per 1 februari 2022 
Begeleidingstraject De daadwerkelijke uitvoering van de begeleidingsopdracht. Begeleidingsrelatie De werkrelatie tussen beroepsbeoefenaar en cliënt.

2. BEGELEIDINGSRELATIE

2.1 Vertrouwelijkheid

2.1.1 De beroepsbeoefenaar heeft de plicht om alle inhoudelijke en persoonlijke informatie over
en van cliënt, opdrachtgever en derden als vertrouwelijk te behandelen. Tenzij cliënt schriftelijke toestemming heeft gegeven, wordt inhoudelijke en persoonlijke informatie niet gedeeld (mondeling, schriftelijk of online) met anderen.
2.1.2 Als, in het belang van het begeleidingstraject, het nodig is om informatie te delen met derden, dan vraagt de beroepsbeoefenaar hiervoor toestemming aan cliënt. Schriftelijk wordt vastgelegd welke informatie met wie wordt gedeeld en welk doel het dient.
2.1.3 De beroepsbeoefenaar houdt een dossier bij (papier en/of online) over de voortgang van het begeleidingstraject en zorgt daarbij dat privacy en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd.
2.1.4 Indien de beroepsbeoefenaar, in het kader van de eigen professionele ontwikkeling of de voortgang, het begeleidingstraject of onderdelen daarvan wil bespreken tijdens supervisie, intervisie of intercollegiaal overleg, dan gebeurt dit altijd anoniem. De informatie is niet herleidbaar tot de betreffende cliënt.
2.1.5 De beroepsbeoefenaar mag de plicht tot geheimhouding alleen doorbreken als dat bij serieuze vrees voor schade of gevaar (voor cliënt of anderen) het uiterste redmiddel is, of als een wettelijke bepaling verplicht tot meedelen.
2.1.6 Indien er sprake is van een groepsbegeleiding benadrukt de beroepsbeoefenaar bij de deelnemers dat persoonlijke informatie over mededeelnemers als strikt vertrouwelijk behandeld moet worden.

2.2 Begeleidingsopdracht

2.2.1 Bij aanvang van de begeleidingsrelatie stemt de beroepsbeoefenaar de verwachtingen over
en weer af. Wat mag cliënt en/of opdrachtgever van beroepsbeoefenaar verwachten en wat verwacht beroepsbeoefenaar van cliënt en/of opdrachtgever. De beroepsbeoefenaar toetst of de eigen deskundigheid toereikend is bij de vraag en verwachtingen van de cliënt en/of opdrachtgever.
2.2.2 De beroepsbeoefenaar maakt vooraf duidelijk wat de aard en voorwaarden van begeleiding zijn en legt deze schriftelijk vast. In elk geval betreft dit de afspraken over het doel, de duur en frequentie van de begeleiding, de invulling van de contactmomenten, plaats van samenkomst, de eventuele begeleiding binnen de organisatie en op de werkvloer, de financiële aspecten en de toepasselijkheid van deze gedragscode.
2.2.3 Is cliënt niet zelf de opdrachtgever, dan bespreekt beroepsbeoefenaar expliciet de rol van opdrachtgever en eventuele derden en zorgt ervoor dat de aard en het doel van de opdracht transparant is voor alle partijen.
2.2.4 De beroepsbeoefenaar evalueert regelmatig het begeleidingstraject conform de afspraken in de begeleidingsopdracht en is alert op onvoorziene wijzigingen in de omstandigheden rond de cliënt en/of veranderingen in de begeleidingsrelatie of de begeleidingsopdracht. De beroepsbeoefenaar bespreekt de bevindingen met cliënt en zo nodig met derden.
Gedragscode voor Register Loopbaanprofessional, Register Jobcoaches en aspirant leden van Noloc per 1 februari 2022 

2.3 Belangentegenstelling

2.3.1 Zijn er meerdere partijen betrokken bij een begeleidingsopdracht en/of begeleidingstraject,
dan heeft de beroepsbeoefenaar oog voor mogelijke belangentegenstellingen van zakelijke of persoonlijke aard. De beroepsbeoefenaar maakt deze dan bespreekbaar met alle betrokken partijen.
2.3.2 De beroepsbeoefenaar vermijdt conflicterende rollen en neemt een opdracht enkel aan als de noodzakelijke onafhankelijkheid en geheimhouding is gewaarborgd.
2.3.3 Een beroepsbeoefenaar die in loondienst is bij een werkgever die tevens opdrachtgever is of als de opdracht is verkregen door tussenkomst van een bureau, gaat na of het beleid van de organisatie dan wel het bureau ten aanzien van begeleiding aansluit bij wat in deze gedragscode is bepaald. Zo niet, dan maakt beroepsbeoefenaar dit bespreekbaar en zet zich in om bij de begeleiding zoveel als mogelijk te handelen naar de geest van deze gedragscode. Eventuele afwijking van deze Gedragscode wordt besproken met cliënt, schriftelijk vastgelegd en door alle partijen expliciet geaccordeerd. In deze afspraken dienen in ieder geval waarborgen over de vertrouwelijkheid in de relatie en de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar te zijn opgenomen.
2.3.4 In een situatie waar dubbelrollen onvermijdelijk zijn, is beroepsbeoefenaar transparant over deze rollen en mogelijke dilemma’s.
2.3.5 Als blijkt dat belangen onverenigbaar zijn of rollen elkaar conflicteren neemt de beroepsbeoefenaar de begeleidingsopdracht niet aan of beëindigt de begeleidingsopdracht.

2.4 Rapportage

2.4.1 Indien afgesproken wordt, dat de beroepsbeoefenaar over de voortgang van de begeleiding
rapporteert aan iemand anders dan de cliënt zelf, wordt in de begeleidingsopdracht vastgelegd waaruit de rapportage bestaat en onder welke voorwaarde de rapportage wordt gedeeld. Daarbij is het gestelde onder 2.1.1 en 2.1.2 van toepassing.
2.4.2 De beroepsbeoefenaar betrekt de cliënt te allen tijde bij de inhoud van de rapportage. Pas nadat cliënt akkoord is met de rapportage en schriftelijk toestemming geeft om de rapportage aan opdrachtgever beschikbaar te stellen, mag de beroepsbeoefenaar de rapportage delen.

3. PROFESSIONEEL HANDELEN

3.1 Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

3.1.1 De beroepsbeoefenaar gaat uit van gelijkwaardigheid in de begeleidingsrelatie, respecteert
en (h)erkent het unieke in de mens en stimuleert het zelfsturend vermogen van cliënt.
3.1.2 De beroepsbeoefenaar maakt geen onderscheid op basis van persoonlijke kenmerken,
identiteit, levensovertuiging, relationele oriëntatie, maatschappelijke achtergrond of andere persoonlijke kenmerken waarop mensen ongeoorloofde ongelijke behandeling kunnen ondervinden.
3.1.3 De beroepsbeoefenaar realiseert zich dat er onbewust vooroordelen en onvoldoende oog voor diversiteit kan bestaan, streeft naar een respectvolle en inclusieve benadering en scherpt het gevoel voor mogelijke vooroordelen aan.
3.1.4 De beroepsbeoefenaar is zich bewust van ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en zal naar vermogen een proactieve rol vervullen om bij te dragen aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.
Gedragscode voor Register Loopbaanprofessional, Register Jobcoaches en aspirant leden van Noloc per 1 februari 2022 

3.2 Professionaliteit

3.2.1 De beroepsbeoefenaar onderhoudt de vakbekwaamheid door onder meer actief te
reflecteren op het handelen, het volgen van trainingen en het volgen van de ontwikkelingen
binnen het beroepsgebied.
3.2.2 De beroepsbeoefenaar werkt methodisch bij de uitvoering van de begeleidingsopdracht,
heeft aandacht voor het proces van de cliënt en kan verantwoording afleggen over het eigen
gedrag en keuzes.
3.2.3 Beroepsbeoefenaren streven onderling naar een verhouding die berust op vertrouwen en
respect voor ieders expertise en staan open om met en van elkaar te leren en ontwikkelen.
3.2.4 Beroepsbeoefenaren spreken elkaar aan op onethisch gedrag. Indien dit niet tot een goede
oplossing leidt heeft beroepsbeoefenaar de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling.

3.3 Opdrachtrelatie en integriteit

3.3.1 De beroepsbeoefenaar stelt en bewaakt duidelijke en passende grenzen in de omgang met
cliënten, opdrachtgevers en derden en handhaaft een zuiver professionele werkrelatie met
hen.
3.3.2 De beroepsbeoefenaar geeft eerlijke informatie over de eigen professionele kwalificaties,
vaardigheden en ervaringen en kent de grenzen van de eigen competenties.
3.3.3 De beroepsbeoefenaar respecteert het recht van cliënt om de begeleidingsrelatie op ieder
moment te beëindigen, met inachtneming van de hierover gemaakte afspraken in de begeleidingsopdracht dan wel de algemene voorwaarden van een zelfstandig beroepsbeoefenaar.
3.3.4 De beroepsbeoefenaar heeft het recht om de begeleidingsopdracht tussentijds te beëindigen als het bereiken van het doel van de begeleiding redelijkerwijs niet meer te verwachten is of als cliënt de begeleidingsrelatie belemmert. De beroepsbeoefenaar deelt het besluit schriftelijk en beargumenteerd aan cliënt en opdrachtgever mee.
3.3.5 De beroepsbeoefenaar behandelt een klacht van een cliënt of opdrachtgever zorgvuldig. De ontvangst van de klacht wordt binnen één week schriftelijk bevestigd. Uiterlijk drie weken daarna geeft de beroepsbeoefenaar een onderbouwde schriftelijke reactie.

4. TUCHTRECHT

4.1.1 De beroepsbeoefenaar heeft zich onderworpen aan het tuchtrecht van de vereniging Noloc. Een cliënt, opdrachtgever of derde die meent dat de beroepsbeoefenaar in strijd met deze Gedragscode heeft gehandeld, kan een klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc conform de aanwijzingen in het Reglement voor Klachtenbehandeling.
4.1.2 De beroepsbeoefenaar is verplicht om bij een klacht medewerking te verlenen aan onderzoek, informatie te verschaffen en te verschijnen op een hoorzitting van de Raad voor Klachtenbehandeling.

5. EVALUATIE

5.1 Noloc evalueert de inhoud en werking van deze Gedragscode elke drie jaar.

KLACHTENREGLEMENT HAAS & KONIJN

Overwegende dat het met het oog op een goede bedrijfsvoering van Haas & Konijn wenselijk is een regeling te treffen voor de indiening en behandeling van externe klachten over de dienstverlening.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Haas & Konijn,: handelsnaam van het éénmansbedrijf gevestigd te Koekange
b. Een klacht: een schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen afkomstig van een klant of een opdrachtgever over de wijze waarop de dienstverlening Haas & Konijn heeft plaatsgevonden;

Artikel 2 Voorwaarden

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Haas & Konijn, of personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Haas & Konijn, haar werkzaamheden heeft uitgevoerd, een klacht in te dienen bij Haas & Konijn.

Artikel 3 Indiening van klachten

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij Haas & Konijn.

Een schriftelijke klacht is leesbaar opgesteld in de Nederlandse taal, is ondertekend door de klager en bevat ten minste:

De naam en het adres van de klager;
De dagtekening;
Een omschrijving van de klacht: de gedragingen en/of handelingen, waartegen de klacht zich richt

Een mondelinge klacht wordt ingediend bij de medewerker die bij de gedraging betrokken is geweest.

De mondelinge klacht wordt indien mogelijk direct afgehandeld. Ook kan de klager alsnog een schriftelijke klacht indienen.

Artikel 4 Ontvangstbevestiging

Haas & Konijn bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen twee weken na de datum van ontvangst.

Artikel 5 Termijn van behandeling

Haas & Konijn handelt de klacht schriftelijk af binnen zes weken na ontvangst van de klacht.

Artikel 6 Behandeling klacht

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft. In de schriftelijke reactie wordt gemotiveerd vermeld wat de bevindingen zijn van het onderzoek en welke maatregelen er eventueel worden genomen.

Artikel 7 Niet ontvankelijkheid klacht

Haas & Konijn is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen als vaststaat dat:

Niet Haas & Konijn, maar een andere partij onderwerp van de klacht is;
De klacht al eerder door Haas & Konijn is behandeld;
De klacht betrekking heeft op iets dat langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de redenen die hebben geleid tot het niet in behandeling nemen.

Artikel 8 Hoor en wederhoor

Haas & Konijn stelt de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.

Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, hebben recht op inzage in alle relevante stukken die betrekking hebben op de klacht.

Van deze horing wordt een verslag gemaakt, dat binnen 5 werkdagen wordt toegestuurd aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft.

Artikel 9 Klachtenmanagementsysteem

Haas & Konijn draagt zorg voor de registratie van de ontvangen klachten. Van iedere klacht wordt een apart dossier met een uniek volgnummer aangelegd.

Elk dossier bevat informatie over achtergond, doorlooptijd en uitkomst van de behandelde klacht.

Aan opdrachtgever wordt eenmaal per kwartaal gerapporteerd over:

Het totale aantal ingediende klachten
Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen
Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld
Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen
Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld

Artikel 10 Bekendmaking

Inhoud c.q. strekking van de in dit reglement vervatte bepalingen worden aan ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos één exemplaar van het reglement aan de geregistreerde en andere belanghebbenden ter beschikking gesteld.

Bij intake klant wordt mondeling aangegeven dat Haas & Konijn over een klachtenmanagementsysteem beschikt.

Alle medewerkers van Haas & Konijn worden bij aanvang dienstverband op de hoogte gesteld van de inhoud en strekking van het klachtenmanagement van Haas & Konijn.

Artikel 10 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2008.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘klach­tenreglement Haas & Konijn’.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij naar het klachtenreglement van het NOLOC, Afhankelijk van de klacht wordt deze aangemeld en verder afgehandeld naar het klachtenreglement van desbetreffende organisatie.

Koekange, 15 december 2010

algemene
voor
waarden

gedrags       code

AVG
de grote vriendelijke
reus
privacyreglement
gedragscode
algemene
voorwaarden
de kleine lettertjes

Ik wil een baan

Ik wil beter functioneren

Ik wil excelleren

Over Haas & Konijn

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw